Onze Samenwerkingen

Vanuit de uitnodiging in 2019 van de dertien Zeeuwse Gemeenten tot samenwerking in het organiseren van hoogcomplexe jeugdhulp in Zeeland in 2019, werd het Samenwerkingsverband ZiLT opgericht. De aanbieders in ZiLT zijn vanuit overeenkomstige waarden, normen, visie, kennis, ambities en vakmanschap tot elkaar gekomen. Met elkaar vormen we de schakels in een intersectoraal aanbod van diverse vormen van Jeugdhulp waarmee we heel Zeeland bestrijken. De doelstelling van ZiLT is kwalitatief goede jeugdzorg verlenen, die toekomstbestendig vormgegeven is. Dit doen we vanuit een aantal pijlers: een gedeelde visie, een breed palet aan kennis, ruime ervaring van breed georiënteerde professionals, 'out of the box' denken en handelen, onderlinge kennisdeling, samenwerking en doorontwikkeling.   Het aanbod is gericht op verblijf, behandeling en ambulante gezinsondersteuning in complexe gezinssituaties en regievoering. Voor het Samenweringsverband treedt Aurore op als penvoerder.

Aurore Zeeuws Maatwerk & Advies is medecombinant van het Samenwerkingsverband Zeeuws Baken. Zeeuws Baken is een samenwerkingsverband voor het aanbieden van aanvullende zorg in het kader van WMO in de gemeente Vlissingen.

Onder de vlag van Aurore zijn de volgende aanbieders aangesloten voor het leveren van aanvullende
zorg aan inwoners van Vlissingen: 

“We zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en doen vooral dat wat nodig is.”

Bewust van het feit dat het organiseren van zorg anders kan en moet, is Aurore de spil die beleid en inhoud verbindt en samen met deze gedreven zorgaanbieders de zorg om en bij de mensen thuis heen organiseert.

Kenmerkend voor ons is, dat wij vanuit vraag en behoefte een passend palet aan hulp in zetten. Dit palet komt tot stand vanuit het vertrekpunt dat gezondheid ook gaat over je welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie, zingeving en het vermogen om aan te passen.   
Ons aanbod is kernachtig en duurzaam van aard en borging van onze inzet is een vast onderdeel van het proces.  
Wij vinden elkaar in een krachtige visie op gezondheid en welbevinden, korte lijnen, wendbaarheid, daadkracht, no nonsens houding en out of the box denken.  
We zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en doen vooral dat wat nodig is.  
Schouder aan schouder staan we voor het realiseren van aanvullende zorg, passend, op maat, dichtbij, kleinschalig en vertrouwd. 

Project Sluis

Gemeente Sluis heeft in 2021 de gecontracteerde aanbieders die dagbesteding aanbieden in het
kader van de WMO uitgenodigd om met haar na te denken over de omzetting van dagbesteding naar
een algemene voorziening.
Doelstelling van deze omzetting is een spreiding van algemene voorzieningen in de gemeente Sluis,
waar inwoners op laagdrempelige, eenvoudige wijze gebruik van kunnen maken. Gemeente en
gecontracteerde aanbieders gaan in partnerschap deze samenwerking met elkaar aan. Het biedt
ruime kansen op het gebied van innovatie en doorontwikkeling.
Samen met zorgorganisaties en gemeente is Aurore onderdeel van het kernteam die deze omzetting
per 1 juni 2022 wensen te realiseren.

BEN

Bovenregionaal Expertisenetwerk Brabant en Zeeland (BEN), onderdeel van Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd

BEN ondersteunt de regionale expertteams in Brabant en Zeeland bij het organiseren van de best passende hulp voor kinderen en jeugdigen tot 23 jaar met complexe én meervoudige én weinig voorkomende problematiek. Jaarlijks lukt het nog niet om voor ongeveer 50 zéér kwetsbare kinderen in de regio te organiseren wat goed en nodig is, ondanks ieders goede bedoelingen en inspanningen. BEN springt dan bij.

Deelnemers expertisenetwerk: kernteam en expertpool

Het kernteam geeft advies op de vraag vanuit een regionaal expertteam: inschatten wat nodig is, de bijpassende experts vinden, experts samenbrengen. Het kernteam vormt samen met de expertpool het hart van het netwerk. In de expertpool zitten experts met een grote variëteit aan expertise die binnen 5 dagen ingezet kunnen worden voor een specifieke situatie.

Aurore is lid van het kernteam BEN, met als doelstelling te verbinden, experts samen te brengen en hubs te leggen voor Zeeuwse en Brabantse zorgorganisatie.